List of Indian States

Below are Indian states list or list of Indian states and capitals following by zip code and ISO code:

State ISO Zip Code Capital
Andhra Pradesh AP 50-53 Hyderabad
Arunachal Pradesh AR 790-792 Itanagar
Assam AS 78 Dispur
Bihar BR 80-85 Patna
Chhattisgarh CT 49 Raipur
Goa GA 403 Panaji
Gujarat GJ 36-39 Gandhinagar
Haryana HR 12-13 Chandigarh
Himachal Pradesh HP 17 Shimla
Jammu and Kashmir JK 18-19 Srinagar, Jammu
Jharkhand JH 814-835 Ranchi
Karnataka KA 56-59 Bangalore
Kerala KL 67-69 Thiruvananthapuram
Madhya Pradesh MP 45-48 Bhopal
Maharashtra MH 40-44 Mumbai
Manipur MN 795-796 Imphal
Meghalaya ML 793-794 Shillong
Mizoram MZ 796 Aizawl
Nagaland NL 797-798 Kohima
Odisha OR 75-77 Bhubaneswar
Punjab PB 14-15 Chandigarh
Rajasthan RJ 30-34 Jaipur
Sikkim SK 737 Gangtok
Tamil Nadu TN 60-64 Chennai
Tripura TR 799 Agartala
Uttar Pradesh UP 20-28 Lucknow
Uttarakhand UT 246-263 Dehradun
West Bengal WB 70-74 Kolkata